Nón bảo hộ lao động 05

120.000 

Nón bảo hộ lao động BAP05 có tác dụng bảo vệ an toàn phần đầu người đội trong quá trình hoạt động sản xuất.